Zásady ochrany osobných údajov

V nasledujúcom dokumente nájdete všetky potrebné informácie: aké údaje sú získavané, ako sú používané, s kým môžu byť zdieľané, ako môžete ich spracovanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými sú vaše údaje chránené a tiež o právach, ktoré máte v súvislosti so spracúvaním. S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 sú všetky údaje spracúvané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj „Nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Kto som a kde ma môžete kontaktovať

Poskytovateľom webovej aplikácie a mobilnej aplikácie spojenej s doménou e-blok.sk, ktorý spracúva osobné údaje je:
Marek Kiš
Jurigovo nám. 1,
84104 Bratislava
IČO: 51149044
(ďalej len „Poskytovateľ“)

Kontaktný email: gdpr@e-blok.sk

Ako a aké údaje sú zbierané

Osobné údaje, ktoré sú zbierané, sú získané od Vás a to pri vytvorení Vášho používateľského konta, a taktiež používaním Aplikácie. Ak poskytujete osobné údaje o inej osobe, Poskytovateľ sa spolieha na to, že od danej osoby máte súhlas na poskytnutie týchto údajov. Osobné údaje sú zbierané preto, pretože sú potrebné na účely poskytnutia Vami žiadanej služby. Zbierané údaje:
1. Emailová adresa
2. Fakturačné údaje, ktoré uvediete vo formulári v prípade, že sa rozhodnete pre Premium prístup vo forme predplatného
3. Údaje, ktoré sú obsahom dokladu
4. Ďalšie osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnete pri telefonickej či emailovej komunikácii s Poskytovateľom

Ako sú používané údaje

Získané údaje sú využívané na nasledovné účely:

Komunikácia s Vami
Vaše kontaktné údaje v rozsahu „e-mailová adresa“, „telefónne číslo“ a prípadne „ďalšie osobné údaje“ sú používané na komunikáciu s Vami v prípade, že sa rozhodnete kontaktovať Poskytovateľa telefonicky alebo emailom.

Bezpečnosť a ochrana práv
Vaše údaje sa používajú tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby Poskytovateľ mohol reagovať na nároky, ktoré boli voči nemu uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú činnosť Poskytovateľa a aby Poskytovateľ mohol vymáhať nároky, ktoré vznikli.

Plnenie zmluvy
Vaše údaje sa používajú tiež na účel plnenia povinností Poskytovateľa z platne uzatvorenej zmluvy v zmysle platných VOP. Osobné údaje sú uchovávané po celú dobu trvania zmluvy uzatvorenej v zmysle platných VOP najdlhšie však po dobu 10 rokov po ukončení zmluvy pre prípad vzniku sporu medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

Cookies
Súbory cookies sú údaje, ktoré sa ukladajú vo Vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas používania Aplikácie. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu "trvanlivosti" - rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení.

Používané typy cookies:
Funkčné a technické cookies zabezpečujú riadne fungovanie Aplikácie, čo znamená, že ich použitie je nevyhnutné, a preto sa od Vás nežiada súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Napríklad zabezpečujú zapamätanie vášho cookie odkliknutia, aby ste ho nemuseli odklikávať pri každej návšteve Aplikácie a taktiež aby ste sa nemuseli každým otvorením Aplikácie prihlasovať nanovo.

Analytické cookies zhromažďujú údaje o tom, ako návštevníci webstránky používajú danú webstránku. Analytické štatistiky pomáhajú vlastníkom webov a aplikácií pochopiť, ako ľudia používajú ich webstránky a služby.

Marketingové cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je Váš dobrovoľný a informovaný súhlas, ktorý udeľujete pri vytváraní Vášho používateľského konta a taktiež pri procese platby v prípade, že sa rozhodnete používať prémiové funkcie.

Komu môžu byť Vaše údaje sprístupnené

Vaše osobné údaje nie sú zverejňované, sprístupňované, poskytované žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácií opísaných nižšie:

Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám
Vaše údaje môže Poskytovateľ uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sa vyhovelo povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby si Poskytovateľ uplatňoval nároky alebo sa obhajoval v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči Poskytovateľovi. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sa sprístupňujú Vaše osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad činnosťou Poskytovateľa, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či právni a účtovní poradcovia a audítori Poskytovateľa.

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ nie sú prenášané.

Aké sú vaše práva

Z toho, že sú spracovávané Vaše osobné údaje, Vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, že si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, Vás Poskytovateľ bude o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia.

Ako si uplatniť vaše práva
Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na kontaktné údaje uvedené v časti „Kto som a kde ma môžete kontaktovať“ vyššie.

Vo vašej žiadosti je potrebné uviesť vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu. Ak uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie sú od vás požadované preto, aby mohla byť overená Vaša totožnosť a neboli tak poskytnuté Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom
Máte právo získať potvrdenie o tom či sa o Vás spracúvajú osobné údaje, a v prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané, bude Vám poskytnutá informácia o tom, aké údaje o Vás sú spracúvané, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané.

Právo na opravu
Ak sa domnievate, že sú Vaše údaje nesprávne, môžete využiť toto právo a požiadať o opravu napísaním na email uvedený v časti „Kto som a kde ma môžete kontaktovať“ vyššie.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)
Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré sú o vás spracovávané, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

• údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
• odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ,
• namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie na spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu,
• osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si uplatníte právo na vymazanie, budú vymazané aj takéto zverejnené osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracúvania
Máte tiež právo požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

• ak sa domnievate, že o Vás Poskytovateľ spracúva nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,
• spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,
• už Vaše osobné údaje nie sú potrebné na účely spracúvania, avšak sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov,
• v prípade, ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré sú o Vás spracúvané na základe súhlasu a/alebo zmluvy a Vaše osobne údaje sú spracúvané automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, na Vašu žiadosť budú Vaše osobné údaje prenesené priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať
Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


Bratislava, 01.04.2023

Aplikácia bola updatovaná. Klikni pre najnovšiu verziu.