Všeobecné obchodné podmienky aplikácie E-blok


1. Úvodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej už len ako „VOP“) sú vydané:
Marek Kiš so sídlom Jurigovo nám. 1, 841 04 Bratislava
84104 Bratislava
IČO: 51149044
(ďalej len „Poskytovateľ“)

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a fyzickou alebo právnickou osobou s vytvoreným užívateľským kontom (ďalej len „Používateľ“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese https://e-blok.sk alebo prostredníctvom aplikácie „E-blok“, ktorá je určená pre zariadenia s operačným systémom Android/iOS/iPadOS. Podmienky a vzťahy neuvedené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že Aplikácia je dielo v zmysle ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, a teda toto dielo požíva ochranu v zmysle ustanovení tohto zákona. Všetky práva duševného vlastníctva prislúchajú Poskytovateľovi.


2. Vymedzenie pojmov

1. Zmluvné strany sú Poskytovateľ a Používateľ.
2. Aplikácia je webová aplikácia dostupná prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese https://e-blok.sk a tiež mobilná aplikácia s názvom „E-blok“, ktorá je dostupná prostredníctvom oficiálnych obchodov s aplikáciami (App store, Play Store).
3. Webovým sídlom sa chápe internetová stránka Poskytovateľa https://e-blok.sk.
4. Predplatné je právo získať prístup k službe Premium, ktorá obsahuje Prémiové funkcie, na určitý čas, t.j. jedno predplatné obdobie zaplatením určitej, vopred definovanej čiastky.
5. Prémiové funkcie sú také funkcie a časti Aplikácie, ku ktorým Používateľ získa prístup po vytvorení Predplatného. Tieto funkcie Používateľovi umožňujú efektívnejšie narábanie s dátami v Aplikácii. Nevyhnutne s prémiovými funkciami je spojený aj dodatočný datábazový priestor.
6. Opakovaná platba je taká platba, ktorá sa okrem prvej platby deje automaticky na pravidelnej báze, a teda bez nutnosti zásahu Používateľa.


3. Služby

1. Voľný prístup. Za splnenia podmienok stanovených v týchto VOP získate voľný prístup do Aplikácie. Voľný prístup je zadarmo a umožňuje Používateľovi používať aplikáciu v obmedzenom režime, pričom mu nie je pridelený priestor databázového úložiska, ktorý je spojený s prémiovými funkciami.
2. Premium prístup. Za splnenia podmienok stanovených v týchto VOP získate Premium prístup do Aplikácie, ktorý je spoplatnený. Vytvorením Predplatného Používateľ získava dodatočný prístup do Prémiových funkcií Aplikácie, s čím je spojené pridelenie a udelenie prístupu do databázového priestoru spojeného s prémiovými funkciami. Používateľ berie na vedomie, že v prípade zrušenia Predplatného a teda stratou Premium prístupu mu bude dodatočný databázový priestor odobratý a dáta, ktoré sa v tomto priestore nachádzali, budú zmazané. Tento úkon vymazania dát sa deje automatizovane po 90tich (slovom deväťdesiatich) dňoch, pričom je o tomto úkone Používateľ vopred informovaný emailom, aby v prípade neúmyselného zrušenia Predplatného, napr. z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alebo neplatnosti platobnej karty, mohol túto skutočnosť napraviť.
Používateľ si je vedomý toho, že po uplynutí tejto lehoty budú nenávratne zmazané jeho dáta nachádzajúce sa v tomto dodatočnom premium priestore. Zmažú sa používateľove doklady (bločky) okrem prvých používateľom nahratých 150ks. Používateľovi sa zmažú všetky kategórie a skupiny. Používateľovi sa tiež zresetujú rozdelené položky, a teda bločky budú zresetované do pôvodného stavu. Poskytovateľ v tomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu.
3. Rozsah a obsah Voľného prístupu a Premium prístupu sa v čase môže zmeniť.

4. Používateľský účet

1. Na prístup do Aplikácie je potrebné vytvoriť si používateľský účet, inými slovami, je nutné sa zaregistrovať.
2. Pri registrácii používateľského účtu je Používateľ povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivo. Údaje uvedené v používateľskom účte je Používateľ pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Používateľom v používateľskom účte a pri vykonávaní platby pri vytváraní predplatného sú Poskytovateľom považované za správne.
3. Na prístup do používateľského účtu bude potrebné použiť prístupové údaje. Takýmito údajmi sú e-mailová adresa a heslo. V prípade prepojenia Aplikácie a existujúceho účtu spoločnosti Google sa zadávanie hesla priamo do Aplikácie nevyžaduje.
4. Na overenie emailovej adresy bude pri registrácii na danú emailovú adresu zaslaný verifikačný odkaz. Registrácia používateľského účtu bude úspešná až po kliknutí na daný odkaz. V prípade, že Používateľ zvolí možnosť prepojenia Aplikácie s jeho účtom Google, nie je verifikácia potrebná.
5. Používateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho používateľského účtu. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie používateľského účtu tretími osobami.
6. Používateľ nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
7. Ak Používateľ nepoužije správne prístupové údaje, nebude môcť pristupovať k službe.
8. Používateľ berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Poskytovateľa, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích strán.


5. Cenník

1. Aktuálna ponuka produktov s uvedením cien (predplatného) je uvedená na Webovom sídle. Všetky ceny sú uvedené v eurách bez DPH.
2. Vo všeobecnosti je cena služby Premium prístup stanovená vo forme predplatného na určité obdobie.
3. Jedno predplatné je určené pre jedného Používateľa.
4. Cena Predplatného sa môže zmeniť z dôvodu podstatnejšej zmeny rozsahu, obsahu a nákladov na poskytovanie služieb a za podmienky, že je zmena ceny Používateľovi e-mailom oznámená aspoň 30 dní vopred. V prípade zmeny ceny môže Používateľ Predplatné zrušiť zaslaním žiadosti o zrušenie z e-mailovej adresy, na ktorú je registrované Predplatné, na adresu helpdesk@e-blok.sk, alebo priamo vo svojom užívateľskom účte.
5. Dĺžka Predplatného vytvoreného pri prvej platbe je v prípade voľby platobnej metódy Platobná karta najdlhšie po dobu platnosti platobnej karty, prostredníctvom ktorej bola uhradená cena Predplatného tzn., že v prípade exspirácie platobnej karty obnova Predplatného nie je možná a je nutné vytvoriť novú objednávku na nové Predplatné.


6. Platobné podmienky a dodanie služby

1. Sprístupnenie služieb spomenutých v týchto VOP je podmienené vytvorením používateľského účtu.
2. Služba Premium prístup bude Používateľovi sprístupnená bez zbytočného odkladu po úhrade Predplatného.
3. Predplatné môže byť uhradené spôsobom:
  • Platobná karta - VISA, MasterCard, Maestro - platba prebehne okamžite.
4. Predplatné na prvé predplatné obdobie sa uhrádza pred začatím poskytovania služby Premium prístup.
5. Predplatné sa za uhradené považuje úspešnou transakciou.
6. Predplatné na každé ďalšie predplatné obdobie bude uskutočňovaná automaticky v prípade, že je to technicky možné cez Opakovanú platbu na dobu neurčitú, najdlhšie však do doby exspirácie Platobnej karty, prípadne naplnenia bodu 6.10 týchto VOP. Osobitná autorizácia platby držiteľom platobnej karty nie je potrebná a údaje o platobnej karte sa Poskytovateľom priamo neuchováva. Keďže je pre potreby úspešnej Opakovanej platby potrebné uchovať údaje o platobnej karte, tieto údaje uchováva platobná brána GoPay. Predplatné bude odpisované vo fixnej sume prislúchajúcej k objednanému produktu a predplatnému obdobiu a vždy ku koncu predchádzajúceho predplatného obdobia.
7. Ak ste spotrebiteľom, osobitne vás upozorňujeme, že v dôsledku akceptácie týchto VOP strácate momentom sprístupnenia služby právo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ ide o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, poskytovanie služby sa začalo s vaším výslovným súhlasom a boli ste riadne poučení o tom, že vyjadrením tohto súhlasu strácate právo na odstúpenie od zmluvy.
8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo dočasne pozastaviť Váš prístup k službám bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinností:
  • v prípade, že si to vyžaduje bezpečnosť systému, údržba, revízia, oprava a pod.
  • v prípade zásahu vyššej moci
  • v prípade vydania príslušného rozhodnutia správneho alebo iného orgánu
9. Parametre Opakovanej platby:
  • okrem samotného vytvorenia Opakovanej platby je každá ďalšia platba vykonávaná automaticky
  • výška platby je vždy v rovnakej sume (fixná), a to sume rovnajúcej sa sume pri manuálnom vytvorení opakujúcej sa platby samotným Používateľom
  • v prípade navýšenia ceny za službu Premium prístup bude Používateľ informovaný emailom, a to najmenej 30 dní vopred
  • platba sa opakuje raz za mesiac až do vypršania platnosti platobnej karty alebo manuálneho zrušenia Používateľom, prípadne naplnenia bodu 6.10 týchto VOP.
  • platbu môže Používateľ kedykoľvek zrušiť vo svojom Používateľskom profile
  • v prípade otázok, nejasností či problémov s Opakovanou platbou môže Používateľ kontaktovať Poskytovateľa emailom na adrese info@e-blok.sk
  • údaje o platobnej karte Používateľa spracúva spoločnosť Gopay s.r.o., pričom s údajmi o Vašej platobnej karte nakladá podľa medzinárodného bezp. štandardu PCI DSS Level 1
10. V prípade nedostatku finančných prostriedkov v čase realizácie Opakovanej platby bude prebiehať viacnásobný opakovaný pokus o Opakovanú platbu. Ak sa platba nepodarí zrealizovať po viacnásobných pokusoch, bude Opakovaná platba zrušená.


7. Odstúpenie od zmluvy

1. Používateľ nemôže okrem iného odstúpiť od zmluvy:
  • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a Poskytovateľ pred uzavretím zmluvy oznámil Používateľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k poskytnutiu služby
  • o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Používateľa a Poskytovateľ vyhlásil , že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy
2. Ak neboli splnené podmienky udelenia súhlasu Používateľa s poučením o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, právo na odstúpenie od zmluvy ostáva Používateľovi zachované a v prípade odstúpenia od zmluvy v zákonnej lehote je Používateľ povinný uhradiť iba pomernú časť Predplatného za obdobie trvania Predplatného do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
3. Pre odstúpenie od zmluvy je nutné vyplniť formulár, ktorý je dostupný na tomto linku.
4. Po vyplnení formulára je potrebné tento formulár odstúpenia od zmluvy zaslať elektronicky na emailovú adresu helpdesk@e-blok.sk alebo poštou na adresu Poskytovateľa.


8. Zodpovednosť za chyby a reklamácie

1. Funkčnosť systému na prístup k službe Poskytovateľ garantuje v rozsahu 98 % času a za porušenie povinnosti zabezpečiť prístup k preplatenej službe Premium prístup sa považuje, ak dôjde k výpadku systému, v dôsledku ktorého ste k službe nemohli pristupovať dlhšie ako 48 po sebe nasledujúcich hodín.
2. Poskytovateľ nemôže niesť zodpovednosť v nasledujúcich prípadoch:
  • Za nemožnosť prístupu k službe spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia, ktoré Používateľ používa, resp. inými okolnosťami na strane Používateľa. Medzi takéto vlastnosti zariadenia môže patriť napr. chýbajúca podpora Javascriptu alebo zakázanie plnej funkčnosti Javascriptu v zariadení či nepodporovaná verzia OS alebo webového prehliadača, či nefunkčnosti fotoaparátu, alebo neudelenie práv k fotoaparátu na danom mobilnom zariadení a pod.
  • Za funkčnosť alebo prevádzkyschopnosť zariadenia Používateľa.
  • Za škody spôsobené nevhodnosťou zariadenia Používateľa na určité použitie.
  • Za škody spôsobené zneužitím prístupových údajov Používateľa.
  • Za nesplnenie povinností spôsobené v dôsledku okolností zapríčinených vyššou mocou, t.j. ak nie sú závislé od vôle Poskytovateľa a Poskytovateľ ich nemôže ovplyvniť alebo im predísť pri rozumných očakávaniach.
3. Ak si želáte reklamovať chybu prístupu k predplatenej službe, podať sťažnosť alebo iný podnet, môžete tak urobiť prednostne na: helpdesk@e-blok.sk, v prípade výskytu chyby v lehote 10 dní.
4. Aby mohla byť reklamácia vybavená k spokojnosti Používateľa, je potrebné v nej uviesť:
  • zrozumiteľný popis reklamovanej chyby
  • časový údaj o výskyte chyby
  • je tiež možné, že v záujme vyriešenia reklamácie bude potrebné doplniť technické údaje, pokiaľ nebudú uvedené Používateľom, a ktoré od Používateľ dodatočne Poskytovateľ vyžiada.
5. V prípade, že bude reklamácia opodstatnená, bude vybavená v zákonnej lehote formou adekvátneho predĺženia prístupu k Predplatenej službe, o čom bude Používateľ informovaný emailom.


9. Trvanie zmluvy

1. Predplatné sa poskytuje na dobu neurčitú. Platba predplatného na každé ďalšie predplatné obdobie prebehne automaticky, s výnimkou predplatného uhrádzaného bezhotovostným prevodom, kedy to technicky nie je možné.
2. Minimálna dĺžka trvania predplatného je jedno predplatné obdobie. Predplatné môže Používateľ kedykoľvek zrušiť zmenou príslušných nastavení vo svojom používateľskom profile. Zrušenie je potrebné zadať vždy najneskôr 24 hodín pred koncom aktuálneho predplatného obdobia. Ak bude zrušenie zadané až počas posledných 24 hodín pred koncom aktuálneho predplatného obdobia, predplatné môže byť zrušené až ku koncu nasledujúceho predplatného obdobia.
3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo predplatné vypovedať počas predplatného obdobia ku koncu bezprostredne nasledujúceho predplatného obdobia zaslaním oznámenia o výpovedi na e-mailovú adresu Používateľa.


10. Ukončenie používania Aplikácie

1. Používateľ môže poskytovateľa kedykoľvek požiadať o vymazanie jeho Používateľského konta, zaslaním žiadosti na emailovú adresu helpdesk@e-blok.sk
2. Používateľ si je vedomý toho, že vymazaním jeho konta budú nenávratne zmazané všetky dáta spojené s vymazaným kontom. Poskytovateľ v tomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu.
3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek Používateľovi obmedziť, prerušiť alebo úplne zakázať funkčnosť a prístup do Aplikácie bez bližšie špecifikovaných dôvodov.


11. Komunikácia

1. Na komunikáciu Používateľ môže využiť všetky kontakty uvedené v týchto VOP. Prednostne však využite možnosť komunikácie prostredníctvom e-mailu vzhľadom na lepšiu archiváciu, dohľadateľnosť a efektívnosť komunikácie. V prípade akýchkoľvek problémov, alebo nápadov je možné Poskytovateľa kontaktovať na adrese: helpdesk@e-blok.sk.


12. Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov. Podrobné informácie o tom ako sú osobné údaje chránené a spracovávané, obsahuje dokument Zásady ochrany osobných údajov, ktorý sa nachádza na adrese https://e-blok.sk/privacy.


13. Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi Poskytovateľom a Používateľom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Poskytovateľ nie je vo vzťahu ku Používateľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
3. Všetky práva k webovým stránkam Poskytovateľa, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží Poskytovateľovi. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať Aplikáciu alebo jej časť bez súhlasu Poskytovateľa.
4. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do Aplikácie alebo v dôsledku jej použitia v rozpore s jej určením. Používateľ nesmie pri využívaní Aplikácie používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jej prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace Aplikáciu a užívať Aplikáciu alebo jej časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jej určením či účelom.
5. Znenie týchto obchodných podmienok môže Poskytovateľ meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.Bratislava, 29.02.2024

Aplikácia bola updatovaná. Klikni pre najnovšiu verziu.